Contact Us
Address:Qingdao laoshan laoshan road 2, 6-502
Zip Code:266102
Tel:(0532)88833100/88832252
Fax:(0532)88831467
Email:info@frimatrading.com
Home:www.frimatrading.com
company dynamic
News:Home>News> company dynamic
Frima visit the customers which in jiangsu. zhejiang.fujian province
Source: Addtime:2014-12-04 Clicknums"808